سخنرانی حمایت از مردم مظلوم فلسطین در میدان امیرچخماق یزد

امروز، مستضعفین دیروز استضعاف خود را شکسته‌اند. دیگر آن کودک نامشروع قلدر نمی‌تواند به فرزندان رشید جبهه مقاومت زور بگوید. اگر قبلاً فقط غصه می‌خوردیم، مشت گره می‌کردیم، از چند متری کلوخ و سنگ می‌زدیم، امروز از فرسنگ‌ها دورتر سجیل‌هایمان خواب بر کابوسِ ملت فلسطین حرام کرده است.