دانشجو شولی

دانشجو شولی

در دهه هشتاد یک بحثی بود به نام دانشجو پولی!
در آن زمان و تا این زمان برخی توانسته اند با پول به پای زحمات برخی دیگر برسند و با هم سر یک کلاس نشسته و مدرک یکسان دریافت کنند! فارغ از پدیده ی دانشجو پولی، گویا پدیده ای دیگر دامن دانشجویان دهه نودی را لکه دار کرده به نام دانشجو شولی!!!