فغان سنگ

فغان سنگ

گفتم بله ولی ذهنم درگیر شد! علت تاکید پسرک روی خارجی اش چه بود؟ چرا خود را خارجی می دانست؟ مگر نه آنکه در ایران زندگی می کرد؟ شاید حتی همین جا هم به دنیا آمده بود! چرا خود را جزو ما نمی دانست؟ شاید نگاه های نچسب برخی…

نان ناامن (خرید خدمات آموزشی)

معلمان طرح خرید خدمت

معلمان سرزمین من! معلمانی که به اذعان خودشان، کارگران آموزشی اند و تنها در کلاس درس، معلم نامیده می شوند! امروز جلوی درب استانداری تجمع کردند، برای احقاق حقشان! برای لقمه نانی، برای کاری که مدت هاست عرقش خشک شده! برای بیمه 21 روزه، برای شغلی که امنیت ندارد! برای دردسر های طرحی به نام طرح «خرید خدمات آموزشی…»